چهارشنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۷

شرکت های عضو کنسرسیوم : 63 | ماشین های ملکی : 148 | ماشین های استیجاری : 214 | بارهای اعلام شده : 6514 | بارهای رصد شده توسط کنسرسیوم : 817 | ناوگان استیجاری : 91196

شرکت های عضو کنسرسیوم
ماشین های ملکی
ماشین های استیجاری
بارهای اعلام شده
بارهای رصد شده توسط کنسرسیوم
ناوگان استیجاری
63
148
214
6514
817
91196